Контакти

Гр. Русе, ПК 7000

Пл. Свобода 7,
Търговски център “Дунав”, офис 15

Тел. 082/82 67 57,
моб. 0886 25 37 25

e-mail:
zornitsa.bogdanova@evroproconsult.com office@evroproconsult.com
_________________________________
_________________________________
Ruse 7000, Bulgaria
Svoboda sq., "Dunav" Trade Centre
Ground floor, Office 15
Tel. +35982/82 67 57
Mob. +359886253725

July 2024
M T W T F S S
« Apr    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Новини и събития

Семейни фирми могат да кандидатстват по програмата за конкурентоспособност

Отворена е програма за финансиране на семейните фирми, предприятията от творческите индустрии и занаятите. Процедурата по Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията” (ПКИП) ще подкрепи подобряването на производствения капацитет на микро- и малки предприятия.
Нашата компания може да окажа съдействие на желаещите фирми да кандидатстват, посредством консултантска услуга за разработване на стойност 3 000 лв. без ДДС, която се покрива от програмата. Платима е 50 % при подписване на договор и 50 % при успех на проектното предложение.
Семейните фирми могат да кандидатстват за придобиване на нови машини, съоръжения, оборудване, инструменти, както и специализиран софтуер. Предвидена е и възможност за насърчаване на пазарното представяне чрез създаването на онлайн магазин за продуктите или услугите, предлагани от предприятията. По процедурата се предоставя подкрепа и за въвеждането на ИКТ системи/модули за подобряване на управленските, производствените и логистичните процеси във фирмите.
Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ по проектите на семейните фирми, предприятията от творческите индустрии и занаятите е 15 000 лв., а максималният – 150 000 лв. Съфинансирането, което ще се предоставя по линия на ПКИП, е до 75% за семейните предприятия и тези от творческите индустрии, а за фирмите от сектора на занаятите – до 85%.
Крайният срок за подаване на проектни предложения е до 16 септември 2024 г.
При интерес не се колебайте да се свържете с нас и да отговорим на всички възникнали въпроси.

“Евро Проконсулт Русе” ЕООД е бенефициент по проект BG05SFPR002-2.005-0031-C01 „АКТИВни“. 

Съобщение!

Ако Вашата фирма е „малко“ или „средно“ предприятие и има одобренo финансиране за Подкрепа на микро-, малки и средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID 19, но нямате необходимия човешки експертен ресурс, за да отчетете Вашият проект, Ние бихме могли да ви помогнем за това.

В какво се състои нашата услуга?

100 % отчетност на проекта, която преминава през следните фази:

 1. Изготвяне на всички необходими документи за сключване на административен договор;
 2. Анализ на допустими разходи и окомплектоване на финансово-счетоводни документи;
 3. Съдействие при правилно аналитично осчетоводяване на разходите за предявяване за възстановяване по проекта;
 4. Изготвяне на финансов и технически отчет към Управляващия орган на ОПИК в срок и подаване в ИСУН;
 5. Комуникация и подготовка на допълнително изискани от страна на Управляващия орган на ОПИК документи (ако е приложимо);
 6. Изработване на всички необходими материали за визуализация на проекта.

За повече информация, моля свържете се с нас на тел: 0886 25 37 25 или и-мейли: info@evroproconsult.com , office@evroproconsult.com .

Цените за цялостна подготовка и отчетност за микро и малки предприятия са: 700 лв. без ДДС

Цените за средни предприятия се калкулират според обема работа и необходимостта за организиране на процедури по избор на изпълнители, ако е приложимо. Бихме могли да изготвим индивидуална оферта за всяко Ваше запитване.

Програмен период 2021 – 2027

В новия програмен период за управление на средствата от фондовете на Европейския съюз 2021-2027 г. ще бъдат включени две оперативни програми – Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане за програмния период 2021-2027 г.

На първото заседание на Тематичната работна група бе определен прогнозният бюджет на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ за следващия програмен период 2021-2027 г. в размер около 4 млрд. лв. От тях 25% от средствата на Европейския социален фонд +, или 1,7 млрд. лв., ще бъдат насочени към социално приобщаване, а от тях 2% – към преодоляване на материални лишения. 10% от планирания бюджет от фонда, или 660 млн. лв., ще бъде използван за мерки, свързани с младежката заетост и активизиране на младежи, които са извън образование и обучение.

На заседанието са посочени мерките за следващия програмен период: за насърчаване на младежката заетост, обучения, самостоятелна заетост и социална икономика. Също така новите мерки се предвижда да бъдат насочени към обученията по дигитални умения, научни, технически и математически познания, както и надграждане на т.нар. неформално придобити умения и валидацията им. Ще бъдат реализирани и операции за гарантиране на баланса между личния и професионалния живот, насърчаване участието на възрастното население в пазара на труда и ученето през целия живот.

ОПРЧР продължава да подкрепя развитието на система от нови социални услуги в дома и в общността за възрастните хора. Фокус ще бъде насочен към развитието и предоставянето на качествена грижа и услуги за деца и семействата им. Ще се акцентира върху мотивацията за работа и качество на предоставяните услуги в областта на социалното включване.

Очакванията за следващия програмен период  са за увеличение и на финансирането по ОП „Храни“, което да достигне 187 млн. евро. За същия период ще се предоставят хранителни продукти и санитарни материали на уязвимите групи за облекчаване на домакинските разходи, както и предоставяне на пакети за отглеждане на новородено дете на бедни семейства, които са обект на социално подпомагане, както и семейства, при които има риск от изоставяне на дете. В допълнение на към тази подкрепа ще се предоставя възможност за храна от детска кухня за деца между 10 месеца и 3 години. Ще продължи осигуряването на „Топъл обяд“.

Целевите групи ще бъдат хората на социално подпомагане, със затруднение в самообслужването, безработни и хората с ниски доходи.

На второто заседание на Тематичната работна група е определен фокусът на ОПРЧР 2021-2027 – младежите, жените и уязвимите групи. По време на заседанието са обсъдени мерките по двете оперативни програми. За младежите са определени специални мерки – качествено образование, обучения и придобиване на умения. Акцент ще бъдат мерките за активиране на младите хора, особено чрез изпълнението на Гаранцията за младежта, включването им в стажуване и субсидирана заетост. Обученията за преквалификация за безработни и неактивни лица ще бъдат съобразени с нуждите на секторите, в които се очаква недостиг на работна сила през следващите години.

Фокусът ще бъде насочен към насърчаване на мъже и жени към пазара на труда. Мерките ще включват достъп до образование в ранна детска възраст и възможности за трудова активност за хората, които полагат грижи за зависими членове на семейството. Насърчаването на адаптацията ще включва различен тип обучения и мерки в подкрепа на жените за участието им на пазара на труда.

Мерките на новия програмен период ще бъдат насочени и към уязвимите групи. Ще се насърчава достъпът до качествени услуги, включително и услуги, които насърчават достъпа до жилище и здравни грижи. Ще се предприемат мерки за подобряване достъпа до социална закрила, най-вече за децата от уязвимите групи.

Хората с увреждания ще бъдат включени в мерки през програмен период 2021-2027, които са насочени към активното им участие в пазара на труда. Планирано е създаването на повече работни места, включително в социалната икономика, както и приемането на нова стратегия за малките и средни предприятия. Ще бъде подкрепена професионалната мобилност и икономическото възстановяване. По ОПРЧР са планирани и мерки за подобряване на условията за работещите на дигитални платформи. Ще бъде подкрепено и създаването на услуги за хора, пострадали от домашно насилие и жертви на трафик. Ще бъде подкрепен капацитетът на специалистите в социалните услуги, в контекста на дигитализацията.

Тези мерки ще бъдат обвързани с ОП „Храни“ за подобряване възможностите за достъп до пазара на труда и социално включване на уязвими групи.

Разработване на

План за интегрирано развитие на община ( ПИРО )

Фирма „Евро Проконсулт“ предлага своите услуги за разработване на План за интегрирано развитие на община (ПИРО) за следващия програмен период 2021-2027 г. Този план трябва да бъде разработен от всяка община, затова Ви информираме, че като консултантска фирма, специализирана в разработването и управлението на проекти, „Евро Проконсулт“ може да бъде Вашия партньор при подготвянето на този план, съгласно Методическите указания за разработване и прилагане на планове за интегрирано развитие на община (ПИРО) за периода 2021-2027 г., утвърдени от МРРБ със заповед на министър Петя Аврамова през месец март 2020 г.

Ние, от „Евро Проконсулт“ предлагаме разработване на ПИРО, съобразно структурата на ПИРО, представена в утвърдената методика, която включва 8 задължителни части:

Част I. Териториален обхват и анализ на икономическото, социалното и екологичното състояние, нуждите и потенциалите за развитие на съответната община;

Част II. Цели и приоритети за развитие на общината за периода 2021-2027;

Част ІІІ. Описание на комуникационната стратегия, на партньорите и заинтересованите страни и формите на участие в подготовката и изпълнението на ПИРО при спазване на принципите за партньорство и осигуряване на информация и публичност; 5

Част ІV. Определяне на зони за прилагане на интегриран подход за удовлетворяване на идентифицираните нужди и за подкрепа на потенциалите за развитие и на възможностите за сътрудничество с други общини -приоритетни зони за въздействие

Част V. Програма за реализация на ПИРО и описание на интегрирания подход за развитие;

Част VІ. Мерки за ограничаване изменението на климата и мерки за адаптиране към климатичните промени и за намаляване на риска от бедствия

Част VIІ. Необходими действия и индикатори за наблюдение и оценка на ПИРО;

Част VIII. Предварителна оценка, съгласно условията на чл. 32 от ЗРР.

Срокът за изпълнение на задачата е до 6 месеца, от датата на подписване на договор.

Цената на предлаганата услуга ще бъде съобразена с индикативния и предвиден от съответната община бюджет.

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020

(ОПИК)

Процедура BG16RFOP002-2.077 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

Фирма „Евро Проконсулт“ Ви уведомява, че на 10.07.2020 г. УО на ОПИК обяви процедура за подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19. Предлагаме Ви нашите услуги за разработване на проектно предложение и оказване на съдействие при подготовката на всички необходими документи за подаване на проекта.

Основната цел на процедурата е „Осигуряването на оперативен капитал за българските средни предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19“.

Допустимите кандидати за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ са:

1.     Юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите. Клонове на юридически лица, регистрирани в България, не могат да участват в процедурата.

2.     Кандидатът трябва да имам минимум две приключени финансови години (2018 и 2019 г.), преди датата на обявяване на процедурата, в рамките на които да е извършвал стопанска дейност;

3.     Кандидатът трябва да отговаря на изискванията за средни предприятия съгласно Закона за малките и средни предприятия и Препоръка на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро-, малки и средни предприятия.

4.     Кандидатът трябва да има реализиран оборот равен или надвишаващ 1 000 000 лв. за 2019 г.

5.     Кандидати, които са регистрирали спад поне 20% в оборота за един от календарните месеци в периода от 01.02.2020 г. до месеца, предхождащ месеца на кандидатстване спрямо оборота за същия месец от 2019 г.

6.     Към 31 декември 2019 г. предприятието-кандидат не е в затруднено положение (по смисъла на Общия регламент за групово освобождаване – чл. 2, т. 18 от Регламент (ЕС) №651/2014 на Комисията).

Допустими са дейностите, необходими за преодоляване на недостига на средства или липса на ликвидност, настъпили в резултат от епидемията от COVID-19.

Недопустими са дейностите, започнати и физически завършени или изцяло осъществени преди 01.02.2020 г., независимо дали всички свързани плащания са извършени.

Допустими разходи по процедурата:

·       Разходи за закупуване на суровини, материали и консумативи, предназначени за влагане в дейността с цел произвеждане на продукция или услуги;

·       Разходи за външни услуги (вкл. режийни разходи);

·       Разходи за персонал (вкл. разходи за брутна работна заплата и разходи за осигурителни и здравни вноски за сметка на работодателя) по трудови договори, които са сключени преди 01.07.2020 г.

За да са допустими разходите за възнаграждения същите следва да са до размера на трудовото правоотношение към 01.07.2020 г., но не повече от 2000 лв.

Срок за кандидатстване: 24.08.2020 г. до 16.30 часа.

Всеки допустим кандидат може да получи безвъзмездна финансова помощ за индивидуален проект в размер от 30 000 до 150 000 лв.

УЧАСТИЕ В УЕБИНАР НА ТЕМА “ТЕОРИЯ НА ХAОСА И ПСИХОТЕРАПЕВТИЧНАТА ПРОМЯНА В ИНДИВИДИТЕ И СЕМЕЙСТВАТА”

На 9-ти юни 2020 г. ЕВРО ПРОКОНСУЛТ РУСЕ взе участие в уебинар на тема „ТЕОРИЯ НА ХАОСА и психотерапевтичната промяна в индивидите и семействата: мисли на систематичен футурист“. Организатор на събитието беше италианската организация „Glocal Factory“. Която разработва европейски проекти, насочени към социалните иновации. Срещата бе проведена под ръководството на гръцкия експерт и психотерапевт Амилия Маркуизу-Джика.

По време на уебинара бяха представени различни средства за оформяне на човешкото развитие и поведение, вследствие на кризата с COVID-19, както и примери за подобряване качеството на живот и разнообразяване на рутинните дейности по време на пандемията от Коронавирус.

Проведената онлайн среща беше от изключително значение, тъй като днес човечеството е изправено пред редица предизвикателства и все повече започва да се усеща нуждата  от положителни промени в едни от най-важните области – социалната и икономическата, здравеопазването и околната среда, за да продължи нормалното съществуване на човечеството.

РЕГИОНАЛЕН УЪРКШОП, ХОРИЗОНТ ЕВРОПА ( 2021-2027)

Днес 22.01.2020 г. наши експерти участваха в регионален уъркшоп за обсъждане на новата програма за научни изследвания и иновации Хоризонт Европа (2021 -2027). Като компания, която предоставя консултантска помощ и директно участва в европейски консорциуми по Хоризонт 2020, бе изключително важно да се запознаем с основните моменти и акценти, които предстоят в новия програмен период.

Благодарим за отличната организация на българското и румънското Министерство на образованието, Европейската комисия и гостоприемството на Русенски университет „Ангел Кънчев“. Очакваме официалния старт на Хоризонт Европа в първата половина на 2021 година.

20200122_10252120200122_105628

20200122_122512

ХОРИЗОНТ ЕВРОПА 2021-2027

„Хоризонт Европа“ е програмата за финансиране на научните изследвания в Европейския съюз в периода 2021 г. – 2027 г. с бюджет близо 100 млрд. евро. Програмата ще продължи традицията за набиране на предложения в тематични области, сред които и енергетиката.

Резултатите от социалните и хуманитарните изследвания (икономика, социология, психология и т.н.) в областта на енергетиката са основополагащи за разбирането и посрещането на предизвикателствата пред енергийната политика. Тези резултати обаче са ограничени и рядко се взимат предвид при изготвянето на политиката.

ГОДИШНА ИНДИКАТИВНА ПРОГРАМА НА ОП “РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2014-2020

Имаме удоволствието да ви представим работната годишна индикативна програма на ОП “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020. При интерес от ваша страна, можете да се свържете с нас по имейл, телефон или да ни посетите на място всеки делничен ден от 9:00 – 18:00 часа.

От тук можете да изтеглите pdf файл на програмата:

Първо изменение на индикативна годишна работна програма за 2020 година на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020

Процедура “Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите – ЕТАП 2 – предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства – КОМПОНЕНТ 1”

Операция „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите” – ЕТАП 2 – предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства“ се реализира в рамките на два компонента – Компонент 1 с конкретни бенефициенти общини и Компонент 2 с конкретен бенефициент Министерство на здравеопазването.

Изпълнението на мерките ще допринесе за постигане на основната цел на Национална стратегия „Визия за деинституционализацията на децата в Република България“, а именно „Гарантиране на правото на децата на семейна среда и на достъп до качествена грижа и услуги според индивидуалните им потребности“.

Операцията допълва и надгражда операция „Да не изоставяме нито едно дете“, финансирана по ОП РЧР 2007-2013. Операцията ще допълни мерки, финансирани по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020, с подкрепата на която ще се изгради социалната инфраструктура за предоставянето на новите социални и интегрирани здравно-социални услуги. В рамките на операцията няма да бъдат подкрепяни дейности, финансирани по друг проект, програма или каквато и да е друга финансова схема, произлизаща от националния бюджет, бюджета на Европейския съюз или друга донорска програма, проверката на което ще се извършва на ниво индивидуален проект – на ниво на допустими дейности, както и на ниво представител на целева група.

ЦЕЛ НА ПРОЦЕДУРАТА ПО КОМПОНЕНТ 1 И КОМПОНЕНТ 2:

 • Подкрепа за реализиране на модели за качествена алтернативна грижа за децата и младежите, настанени в ДДЛРГ, ДМСГД, включително и за децата с увреждания и децата с потребност от постоянна медицинска грижа, гарантираща им живот в семейна среда и равен достъп до услуги за социално включване;
 • Създаване и предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги в общността, основани на нуждите на всяко дете и младеж;
 • Закриване на всички ДДЛРГ и ДМСГД.

Целта на настоящата операция по Компонент 1 е да продължи подкрепата на процеса по деинституционализация на грижата за децата, настанени в домовете за деца, лишени от родителска грижа и закриване на тези институции. Изпълнението на процедурата ще обезпечи предоставянето на новите услуги в общността на територията на цялата страна, за които е изградена подходящата инфраструктура със средства от Оперативна програма „Региони в растеж“.

ОБЩ РАЗМЕР НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ПРОЦЕДУРАТА

Общ размер на безвъзмездната финансова помощ – 55 605 196,00 лева
Средства от ЕСФ – 47 264 416,60 лева (85%)
Национално съфинансиране – 8 340 779,40 лева (15%)

БЕЗВЪЗММЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО КОНКРЕТЕН ПРОЕКТ
Размерът на безвъзмездната финансова помощ се определя съобразно капацитета на предвидените за финансиране услуги (брой места), които ще се финансират на територията на допустимите общини-конкретни бенефициенти, техния вид и дефиниции, определени в Закона и Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане и определените критерии и стандарти за социални услуги, съгласно нормативната уредба (когато е приложимо) – виж т. 12.3 от Условията за кандидатстване. В допълнение, в размера на безвъзмездната финансова помощ се включват разходи за дейностите по преместване, закупуване на специализирани транспортни средства и непреки разходи.

ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ

В настоящата процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ могат да участват единствено ОБЩИНИ, получили финансиране (въз основа на сключен договор за безвъзмездна финансова помощ) по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 за изграждане на социална инфраструктура за НОВИТЕ услуги съгласно Картата на услугите за подкрепа в общността и в семейна среда и Картата на резидентните услуги по процедура BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца“, които изрично са посочени като конкретни бенефициенти на помощта в Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014- 2020“ и в критериите за избор на операции, одобрени от Комитета за наблюдение.

По настоящата процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ като конкретни бенефициенти са допустими следните общини:

 

 1. Белоградчик, 2.Берковица, 3.Благоевград, 4.Ботевград,5.Бургас, 6.Бяла Слатина, 7.Велики Преслав, 8.Велико Търново,9.Враца, 10.Добрич, 11.Дупница, 12.Елин Пелин, 13.Казанлък, 14.Карнобат,15.Кърджали, 16.Кюстендил, 17.Ловеч, 18.Лом, 19.Мездра, 20.Перник, 21.Петрич, 22.Пловдив, 23.Разград, 24.Самоков,25. Силистра, 26.Сливен,27. Стара Загора, 28. Столична 29.Стражица,30. Троян,31.Търговище,32.Харманли,33.Хасково
  Крайният срок за представяне на проектните предложения е 17:30 ч. на 30 септември 2020 г.Пълният комплект Условия за кандидатстване е публикуван на https://eumis2020.government.bg.

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“
“ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВ БИЗНЕС”

Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ обявява за кандидатстване процедурата „Подкрепа за устойчив бизнес“.

Потенциални конкретни бенефициенти по операцията са предприятия, подкрепени по процедури на ОПРЧР или по мерки по Закона за насърчаване на заетостта. Целта на операцията е да разшири и завърши цикъла на планираната по ОПРЧР подкрепа за развитие на предприемачеството и стартирането на успешен бизнес.

Общият бюджет на процедурата е 5,86 млн. лв.
Кандидатите могат да получат безвъзмездна финансова помощ до 5000 лв.

БЕНЕФИЦИЕНТИ:

Със свои проекти могат да кандидатстват предприятия, създадени от участници в проекти по „Подкрепа за предприемачество“ на ОПРЧР и самонаети лица, които са стартирали стопанска дейност чрез участие в същата операция. Процедурата е отворена за кандидатстване и за микропредприятия, самонаети лица и социални предприятия, които са получили финансиране чрез финансов механизъм по ОПРЧР. Проекти могат да подават и социални предприятия, получили подкрепа за създаване и разширяване на дейността по „Развитие на социалното предприемачество“ на ОПРЧР, както и такива, които са получили подкрепа по мерки от стратегиите за Водено от общностите местно развитие на местни инициативни групи с финансиране от ОПРЧР. Кандидати  могат да бъдат и предприятия и самонаети лица, стартирали собствена стопанска дейност като безработни лица с одобрен бизнес проект и получили еднократна парична сума вместо парично обезщетение за безработица по реда на Закона за насърчаване на заетостта. Операцията е отворена за кандидатстване и за микропредприятия, създадени от безработни лица и стартирали стопанска дейност по одобрен бизнес проект съгласно Закона за насърчаване на заетостта.

ЦЕЛ НА ПРОЦЕДУРАТА:

Подкрепата по обявената процедура е насочена към предоставяне на бизнес услуги за развитие на предприятия. Целта е първоначално укрепване на дейността им, по-добро управление и създаване на предпоставки за успешно и устойчиво бизнес развитие. Одобрените кандидати ще получат достъп до разнообразни управленски и организационни бизнес услуги. С използването на различни източници на информация и контакти ще се гарантира по-благоприятна среда за успешен старт и развитие на неукрепналите предприятия.

Процедурата се реализира по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд.

Крайният срок за представяне на проектните предложения е 17:30 ч. на 30 септември 2020 г.

Пълният комплект Условия за кандидатстване е публикуван на https://eumis2020.government.bg.


header-003

Н О В И Н И

header-003

Старт на социално предприятие в Две могили

            Сдружение с нестопанска цел „Развитие на социалния капитал“ стартира изпълнението на проект BG05M9OP001-2.010.0192 “Социално предприятие „Хартиен свят“ – Две могили“, процедура „Развитие на социалното предприемачество“, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

Целта на проекта е да се улесни достъпа до заетост и да се осигури подкрепа за социалното включване на уязвими групи чрез създаване на подходящи условия за тяхната професионална интеграция в община Две могили. В рамките на проекта ще бъде създадено първото на територията на общината социално предприятие „Хартиен свят“ с предмет на дейност изработка на хартиени изделия и извършване на копирни услуги – изработка на подаръчни чантички, хартиени торбички, парти аксесоари, картички за различни поводи, опаковане на подаръци, дизайн и отпечатване на брошури, ламиниране, копиране, принтиране, сканиране, подвързване.

Дейностите по проекта са:

 1. Създаване на СП “Хартиен свят”;
 2. Техническа обезпеченост на СП;
 3. Идентифициране и подбор на лицата от целевата група;
 4. Мотивационно обучение;
 5. Подкрепа за осигуряване на заетост в СП “Хартиен свят” и Развитие на умения за социална и професионална интеграция на целевата група.

Целевата група по проекта са 10 лица, които са безработни младежи до 29 г., безработни младежи от социални заведения, завършили образованието си, лица с увреждания, продължително безработни лица за период, по-дълъг от 12 месеца, безработни лица – самотни родители (осиновители) с деца до 5-годишна възраст и безработни лица над 54-годишна възраст с основно или по-ниско образование и без професионална квалификация. Шест от тези лица ще се включат в субсидирана заетост за 12 месец. Общата продължителност на проекта е 15 месеца.

За повече информация свързана с проектните дейности посетете Фейсбук страницата на Сдружението или се обадете на телефон: 0885 73 95 95


Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020

Процедура “Насърчаване на предприемачеството”

Краен срок за кандидатстване:

Процедурата е с два крайни срока за подаване на проектни предложения:

1/ Първият краен срок е 16:30 часа на 05.09.2018 г. – за кандидати с КИД в секторите от НСНМСП, изведени като приоритетни за създаване и развитие на нови предприятия;

2/ Вторият краен срок е 16:30 часа на 07.11.2018 г. – за кандидати с КИД в секторите, свързани с преодоляване на европейски и регионални предизвикателства.

БЮДЖЕТ НА ПРОЦЕДУРАТА: 67 227 768.06 лв. / 34 373 012 евро

ИНТЕНЗИТЕТ НА СЪФИНАНСИРАНЕ ОТ ЕС: 80% – de minimis

МИНИМАЛЕН РАЗМЕР НА БФП ЗА ПРОЕКТ – 50 000 лв.

МАКСИМАЛЕН – 200 000 лв.

ЦЕЛ НА ПРОЦЕДУРАТА:

Създаване и развитие на нови предприятия в специфични сфери, свързани с преодоляването на европейските и регионални предизвикателства и секторите на НСНМСП

Предвидено е следното секторно разпределение на наличния бюджет по процедура за подбор на проекти „Насърчаване на предприемачеството“:

 • Сектори от НСНМСП, изведени като приоритетни за създаване и развитие на нови предприятия – 36 975 272.43 лева

в т.ч.:

– Сектори с изключение на ИКТ – 30 252 495.63 лева;

– ИКТ сектори 6 722 776.80 лева

 • Сектори, свързани с преодоляване на европейски и регионални предизвикателства – 30 252 495.63 лева

БЕНЕФИЦИЕНТИ:

 • Микро, малки и средни предприятия юридически лица или еднолични търговци, регистрирани след 31.12.2016 г. съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите;
 • Независими предприятия съгласно Закона за малките и средни предприятия;
 • Над 50% от предприятието се притежават от едно физическо лице-предприемач;

ВАЖНО: Предприемачът не трябва да има участие в управлението и да притежава над 10% собственост в капитала (да бъде съдружник или акционер) на друго юридическо лице или едноличен търговец, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите, с изключение на юридически лица или еднолични търговци, които не са осъществявали дейност през последните две приключени финансови години.

Допустими са само кандидати, които развиват своята основна икономическа дейност и дейността, за която кандидатстват по КИД-2008 в следните сектори:

Сектори от НСНМСП, изведени като приоритетни за създаване и развитие на нови предприятия:

 • С13 „Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло“;
 • С20 „Производство на химични продукти“;
 • С26 „Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти“;
 • С27 „Производство на електрически съоръжения“;
 • С28„Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение“;
 • С29 „Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета“;
 • С30 „Производство на превозни средства, без автомобили“;
 • J58 „Издателска дейност“;
 • J59 „Производство на филми, телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика“;
 • J62 „Дейности в областта на информационните технологии“;
 • J63 „Информационни услуги“;
 • M72 „Научноизследователска и развойна дейност“;

Сектори, свързани с преодоляване на европейски и регионални предизвикателства:

 • С14 „Производство на облекло“;
 • С15.1 „Обработка на кожи; производство на изделия за пътуване и сарашки изделия“;
 • С16.29 „Производство на други изделия от дървен материал; производство на изделия от корк, слама и материали за плетене“ ;
 • С18 „Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители“;
 • С21 „Производство на лекарствени вещества и продукти“;
 • С22 „Производство на изделия от каучук и пластмаси“;
 • С23 „Производство на изделия от други неметални минерални суровини“;
 • С25.50 „Коване, щамповане и валцуване на метал; прахова металургия“;
 • С25.62 „Механично обработване на метал“;
 • С25.71 „Производство на кухненски прибори и ножарски изделия“;
 • С32.20 „Производство на музикални инструменти“;
 • С32.50 „Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства“;
 • J60.10 “Създаване и излъчване на радиопрограми“;
 • J60.20 „Създаване и излъчване на телевизионни програми“;
 • M71.11 „Архитектурни дейности“;
 • М71.12 „Инженерни дейности и технически консултации“;
 • M74.10 „Дейности в областта на дизайна“;
 • M74.20 „Дейности в областта на фотографията“;
 • Q86 „Хуманно здравеопазване“;
 • Q87 „Медико-социални грижи с настаняване“;
 • Q88 „Социална работа без настаняване“.

ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ:

 1. Дейности за реализиране на пазара на предприемачески идеи (продукти – стоки или услуги) (Задължителна);
 2. Дейности за визуализация на проекта.

ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ:

1/ Разходи за възнаграждения (вкл. здравни и осигурителни вноски за сметка на работодателя) на квалифициран персонал, необходим за реализиране на пазара на продукти (стоки или услуги) – до 50% от общо допустимите разходи по проекта.

ВАЖНО: Разходите за възнаграждения са допустими за персонал, нает единствено за целите на проекта на трудов договор за минимум 4 работни часа на ден при пълна месечна заетост.

Размерът на брутната работна заплата за 8 часов работен ден не трябва да надвишава максималния месечен размер на осигурителния доход за 2018 г. от 2 600 лв . Общият размер на брутната работна заплата, здравните и осигурителни вноски за сметка на работодателя за 8 часов работен ден не трябва да надвишава общо 3 172 лева на месец.

Екипът на кандидата може да включва:

I. Квалифициран персонал, който е обект на оценка

 1. Предприемача (следва да бъде нает на трудов договор на минимум 4 часа на ден за период от минимум 6 месеца в рамките на изпълнение на проекта.);
 2. Лица, различни от предприемача (не повече от 3 броя и да бъдат наети на трудов договор на минимум 4 часа на ден за период от минимум 6 месеца)

II. Квалифициран персонал, който не е обект на оценка

 1. Разходи за придобиване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи ДМА за реализиране на пазара на предприемачески идеи (продукти – стоки и/или услуги
 1. Разходи за придобиване на ДНА (вкл. разходи за разработване на софтуер) за реализиране на пазара на предприемачески идеи (продукти – стоки и/или услуги) – до 50 000 лева.
 1. Разходи за материали и консумативи за реализиране на пазара на предприемачески идеи (продукти – стоки и/или услуги) – до 25 000 лева.
 1. Разходи за наем на работни помещения – до 25 000 лева.
 1. Разходи за външни услуги за:
 • изработване на икономическа оценка, финансова оценка и техническа оценка на продукти (стоки и/или услуги);
 • разработване на технологии за производство на стоки и/или предоставяне на услуги;
 • изработване на пазарни анализи и проучвания, маркетингови планове за пазарна реализация на предприемачески идеи (продукти – стоки и/или услуги);
 • създаване на интернет страница на кандидата;
 • защита на индустриална собственост на национално и международно равнище и ползване на необходимата за това експертна помощ .

ВАЖНО: Разходите за външни услуги по т. 6. могат да бъдат общо до 25 000 лева, като услугите следва да се предоставят от външни за кандидата изпълнители.

 1. Разходи за участие в събития в страната и чужбина (семинари, конференции, изложения) за представяне на кандидата и на неговите продукти (стоки или услуги), разширяване и развитие на дейността на кандидата, привличане на нови клиенти и свързване в мрежи – разходи за такси за участие, разходи за командировки (пътни, дневни и квартирни) на квалифицирания персонал на кандидата – до 10 000 лева.
 1. Разходи за визуализация – до 2000 лева.

НЕДОПУСТИМИ РАЗХОДИ в т. ч. и :

 • разходи за закупуване на земя и сгради;
 • разходи за строително-монтажни работи (СМР);
 • разходи за закупуване на софтуерни системи за управление – ERP, CRM и други подобни системи и модули към тях);
 • разходи за консултантски, юридически и счетоводни услуги от общ характер;
 • разходи за възстановим ДДС.

ПРИОРИТЕТНИ ПРОЕКТИ:

 • на жени предприемачи;
 • проекти на лица до 29 г. (ненавършени) и на лица между 50 г. (навършени) и 64 г. (ненавършени:
 • проекти на кандидати, които са регистрирани (имат седалище) и се изпълняват на територията на област Видин, Враца, Монтана, Ловеч, Плевен, Силистра, Търговище, Разград, Шумен, Пазарджик, Смолян, Сливен, Кърджали, Кюстендил, Благоевград;
 • проекти, които се изпълняват в една от тематичните областите на ИСИС, вкл. в приоритетните тематични области за съответния район за планиране;

ИНДИКАТОРИ:

Постигната целева стойност за индикаторите „Прогнозна стойност на нетните приходи от продажби“ и „Прогнозна стойност на EBITDA“ следва да съответства на данните в Бизнес плана (Приложение А). Бенефициентът има ангажимент да извърши отчитане на тези индикатори в края на третата приключена финансова година, следваща годината на приключване на проекта.-

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Продължителност на изпълнение на проекта: 18 месеца.


Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020

Процедура „Развитие на туристически атракции“

 

Краен срок за кандидатстване:

31.12.2021 г.

Цели на предоставяната безвъзмездна помощ:

Основната цел на настоящата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е да подкрепи развитието на конкурентноспособни туристически атракции, които допринасят за диверсификация на туристическия продукт, намаляване на териториалната концентрация и по-равномерно разпределение на ползите от туризма.

Конкретни цели:

 • Да се развият конкурентноспособни недвижими културни ценности със „световно значение“ – вписани в списъка на културното наследство на ЮНЕСКО и „национално значение“, вкл. археологически резервати, съгласно чл. 50, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за културното наследство, независимо от пространствената им структура и териториален обхват, чрез превръщането им в туристически атракции, способни да привлекат брой посетители;
 • Да се подкрепят недвижими културни ценности с категория „световно значение“ или „национално значение“, притежаващи значителен туристически потенциал.

Бенефициенти:

 • Министерство на културата;
 • Общини;
 • Институции на вероизповеданията и техни местни, поделения, които са юридически лица

За проекти, които имат Решение на финансов посредник за предоставяне на финансова помощ чрез финансов инструмент, създаден по линия на ОПРР 2014- 2020)

Общ размер на безвъзмездната финансова помощ:  98 530 686,39 лв.

Минимален размер на помощта:                                            Н/П

Максимален размер на помощта:

До 9 779 150,00 лв. за проектно предложение, което включва недвижима културна ценност/и с категория „национално значение:, от които не повече от 85% могат да бъдат предоставени като БФП;

До 19 558 300,00 лв. за проектно предложение, което включва недвижима културна ценност/и с категория „световно значение“, от които не повече от 85% могат да са предоставени като БФП;

Допустими дейности:

 1. Развитие на обекти на културното наследство от национално и световно значение, в т.ч. религиозни такива, чрез консервация и реставрация, възстановяване, опазване, експониране, социализация, популяризиране, оборудване, въвеждане на техники и програми за превод, екскурзоводски услуги и др.;
 2. Дейности по вертикална планировка, подобряване на прилежащи пространства, както и подпомагане развитието на туристически продукти (на основата на подпомаганите атракции) и пазарна информация, като маркетингови проучвания и анализи на въздействието, регионални проучвания на посетителите, разработка на маркетингови и рекламни стратегии и програми за туристически продукти, създаване на туристически пакети и рекламни дейности;
 3. Развитие инфраструктура, необходима за нуждите на атракциите (туристически пътеки и пътеки на здравето, пътеки за катерене, езда и колоездене, места за пикник, указателни табели, центрове за информация на посетители);
 4. Развитие на допълнителна дребномащабна техническа инфраструктура в района на атракциите, необходима за посещението им;
 5. Допълнителни дребномащабни неинфраструктурни дейности, имащи пряка връзка с подкрепяните атракции;
 6. Обучение на персонала, работещ в подкрепяните атракции;
 7. Участие в регионални, национални и международни туристически борси, изложения и панаири и организиране на експедиентски пътувания;
 8. Информиране на обществеността, включително чрез кампании за подобряване на осведомеността относно културното наследство и неговото опазване и съхранение.

Допустими разходи:

 • разходи за СМР;
 • разходи за обследвания за енергийна ефективност и конструктивни обследвания на съществуващи сгради;
 • разходи за проектиране и авторски надзор;
 • разходи за строителен надзор и оценка на съответствието;
 • разходи за оборудване и обзавеждане;
 • разходи за обучения, рекламни и маркетингови дейности, участие в събития, информиране на обществеността и др.;
 • разходи за организация и управление;
 • разходи за публичност и визуализация;
 • разходи за одит.

Период на допустимост на разходите:

Разходите са допустими за финансиране, ако са направени от бенефициента и са платени между 1 януари 2014 г. и 31 декември 2023 г.


Съобщение

Сдружение “Развитие на социалния капитал”, което беше консултирано от “Евро ПроКонсулт” Русе ЕООД, спечели финансиране на проект “Стъпка напред и нагоре” BG05M9OP001-2.009-0015 по процедура “Открий ме” по оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020.

Бенефициент по проекта е нашият клиент СНЦ “Развитие на социалния капитал”, който е в партньорство с община Борово.

Основната цел на проекта е преодоляване на социалната изолация и осигуряване на възможност за водене на пълноценен и независим живот на младежите с увреждания, настанени в защитено жилище – Борово и ЦНСТ “Св. Мина” – с. Брестовица, община Борово, област Русе.

Чрез комплекс от дейности ще се осигури подкрепа на физическото, психологическо, социално и здравно развитие на младите хора, ще се търсят възможности за развитие на талантите им като предпоставка за личностното им развитие и социално приобщаване.

Стойността на проекта е 136 300 лева.

Желаем успех в реализирането на проекта!


 Съобщение

Екипът на Евро Проконсулт Русе ЕООД бе поканен да участва в българо-румънска трудова борса по проект „Обединени за общ пазар на труда: Интегриран подход към трудовата мобилност в трансграничния регион Румъния-България“ финансиран  по Програма Interreg VA Румъния – България. В събитието се включиха представители на частни трудови посредници и големи фирми от България и Румъния.

Проектът се ръководи от фондация EMMA – Румъния с партньор от българска страна – Европейският информационен център във Велико Търново.

Целта на проекта е изграждането и активирането на трансграничната мрежа „Обединени за общ пазар на труда“, която да насърчи развитието на румънско-българското сътрудничество в областта на заетостта и трудовата мобилност в областите Телеорман и Гюргево в Румъния и в Русенска и Велико Търновска области в България.

На срещата в Русе над 40 български и румънски фирми представиха възможности за кариера практики, стажове и работни места.

По проекта е направено проучване на пазара на труда от двете страни на реката, като са определени приоритетите и възможностите за трудова мобилност. Уточнени са съществуващите пречки и са разписани стъпки за развитие на местно ниво и в четирите области.

На събитието бе представена и платформа за работни места разработена в рамките на проекта. Тя предоставя на заинтересованите, работодатели и хора, които търсят нова работа, информация за възможностите на трудовия пазар в окръзите Гюргево и Телеорман (Румъния), съответно в областите Русе и Велико Търново (България), а също така им предлага възможност за регистриране в база данни, която свързва човешки ресурси с потенциални бъдещи служители 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата.

Линк към платформата: http://romania-bulgaria-jobs.eu/

DSC01183DSC01195


Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Република България

(Управляващ орган по Програмата)

в сътрудничество със

Министерството на местното самоуправление на Република Македония

(Национален партниращ орган по Програмата)

Обявиха на 09.02.2018 г.  Втора Покана за набиране на проектни предложения по Програмата Interreg-ИПП за трансгранично сътрудничество България – Македония, чиято цел е подобряване на трансграничното сътрудничество между двете държави. Програмата е съфинансирана от Инструмента за предприсъединителна помощ II на Европейския съюз.

Общата цел на Програмата е засилване на трансграничното сътрудничество между хората и институциите в региона с цел съвместно справяне с общите предизвикателства и използване на неоползотворения потенциал за развитие на трансграничния регион чрез ефикасно използване на ресурсите.

Общата сума на Поканата за набиране на проектни предложения е 6 917 631,00 евро.

Проектните предложения трябва да отговарят на една от следните приоритетни оси и специфични цели на Програмата:

 • Приоритетна ос 1. ОКОЛНА СРЕДА
  • Специфична цел 1.1. Опазване на околната среда и устойчиво използване на природните ресурси в трансграничния район;
  • Специфична цел 1.2. Предотвратяване и смекчаване на последиците от природни и причинени от човека бедствия с трансграничен характер и въздействие.
 •  Приоритетна ос 2. ТУРИЗЪМ
  • Специфична цел 2.1. Увеличаване на туристическия потенциал в региона чрез сътрудничество за по-добро опазване и устойчиво използване на природното и културното наследство;
  • Специфична цел 2.2. Подобряване на конкурентоспособността на туристическото предлагане на региона;
  • Специфична цел 2.3. Насърчаване на сътрудничеството в областта на устойчивия туризъм.
 • Приоритетна ос 3. КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ
  • Специфична цел 3.1. Подобряване на конкурентоспособността на бизнеса от региона.

Крайната цел на Програмата е да повиши капацитета на местните и регионални власти в разработването и изпълнението на съвместни проекти в допустимия трансграничен регион, определен по Програмата, както следва:

 • За България (административно ниво NUTS III) – областите Кюстендил и Благоевград;
 • За Македония (административно ниво, еквивалент на NUTS III) – Североизточен регион, Източен регион и Югоизточен регион.

Съобщение

Имаме удоволствието да споделим, че консорциумът, който беше консултиран от “Евро Проконсулт Русе“ ЕООД по разработването на проектно предложение – „Sustainable Use of Natural Resources – Integrated  Services Establishment“ – SUNRISE,  бе предложен за финансиране по програма „ Black sea Basin 2014 – 2020”.

Общата стойност на проекта е 672 372 €. Консорциумът включва следните организации: Фондация SATEAN – Румъния, Община Аврен  – България, Международен център за бизнес развитие и инвестиции – Грузия, Община Стаучени – Молдова и Университетът в Галац “Dunarea de Jos” – Румъния.

С реализирането на проекта ще се изведат бизнес и предприемачески стратегии за нови възможности в туризма. Ще се създаде 1 транснационален и 4 местни туристически продукта. В хода на изпълнението на проекта ще се направи проучване на добрите практики и съвременни алтернативи в областта на бизнес туризма.

По време на проекта ще се проведат 4 транснационални форума – създавайки контакти и подобрявайки трансграничното взаимодействие между бизнес  и предприемачеството в съответните региони. Ще бъдат организирани 4 фестивала (включително 1 международен) за автентична култура и занаяти в съответните райони.


Съобщение

В периода 01.12.2017г. – 19.12.2017г. бе извършена дейност – по идентифициране на евентуални потребители на услуги, заложени в изпълнението на проект BG05M9OP001-2.005-0136 “Активизиране пазара на труда и предоставяне на иновативни социални услуги в община Главиница“.

По време на реализирането на дейността по идентифицирането, бяха обхванати граждани от населени места, както следва: с. Зебил, с. Зарица, с. Вълкан, с, Подлес, с. Стефан Караджа, с. Черногор, с. Падина, с. Бащино, с. Суходол, с. Сокол, с. Косара, с. Коларово, с. М. Преславец, с. Долно Ряхово, с. Богданци, гр. Главиница, с. Листец, с. Калугерене, с. Звенимир, с. Осен, с. Ножарово, с. Дичево и с. Зафирово.

В периода 21.12.2017г. – 11.01.2018г. бе проведена разяснителна кампания в някои населени места от община Главиница, като част от изпълнение на дейност 3 – Предоставяне на посреднически услуги на представителите от целевата група по Компонент 1 по проект BG05M9OP001-2.005-0136 “Активизиране пазара на труда и предоставяне на иновативни социални услуги в община Главиница“. Бяха представени възможностите за заетост по различните мерки за заетост, опциите за повишаване на квалификацията и други. По време на срещите се обсъдиха ползите от регистрация като „безработен, търсещ работа“, като на желаещите да се регистрират като „търсещи работа“ им бе оказано индивидуално съдействие.

По време на реализирането на дейност 3 от проекта, бяха обхванати граждани от населени места, както следва: с. Зебил, с. Зарица, с. Вълкан, с, Подлес, с. Стефан Караджа, с. Черногор, с. Падина, с. Бащино, с. Суходол, с. Сокол, с. Косара, с. Коларово, с. М. Преславец, с. Долно Ряхово, с. Богданци, гр. Главиница, с. Листец, с. Калугерене, с. Звенимир, с. Осен, с. Ножарово, с. Дичево и с. Зафирово.

Експертите от екипа създадоха актуална база данни със свободни работни места в община Главиница, общините Русе и Тутракан. Търсенето се извърши в специализираните интернет сайтове – Jobs.bg, Zaplata.bg, Rabota.bg и други частни трудови посредници, медии, преса и др.

С цел по-добра организация, експерт ЧР подготви предварително поименен график за индивидуални срещи с представителите на целевата група. За целта бе отворена приемна в гр. Главиница, в която два дни седмично в рамките на месец служи за предоставяне на посреднически услуги. Лица от различни населени места, на територията на Община Главиница посещаваха приемната в определени дни.

Следва да се отбележи, че по време на индивидуалната работа с представителите на целевата група бяха представени подходящите за всеки един работни места. 92 лица получиха конкретна информация за свободните места, както и възможност сами да представят своите изисквания към бъдещата си работа и работното място, което търсят. От тях 40 лица са хора с увреждания, а 52 са неактивни или безработни или хора, полагащи грижа за хора с уврежданя. Експертите обърнаха внимание и на това дали представителите на целевата група имат нужда от включване в обучения за повишаване на квалификацията или получаване на нова, имат ли нужда от включване в мотивационно обучение и предоставяне на психологическа подкрепа, биха ли работили почасово и др.

Представителите на целевата група, които притежават по-висока степен на образование директно бяха насочени към подходяща за тях заетост. Респективно, на останалите, които нямат такава им бе препоръчано да се включат в обучения за повишаване на квалификацията или длъжности, които не изискват висок ценз, както и да се регистрират в съответните ДБТ.

Специалистите подготвиха протокол от посреднически услуги на пазара на труда, който, съдържа въпроси, даващи най-ясна представа за това какво е работило лицето, колко време, какво би искал да работи, бил ли е регистриран в ДБТ и др. Получавайки отговори на тези и други въпроси, експертите могат да направят заключение за трудовите навици на дадено лице, какво би могло да работи и др.


Втора Покана за набиране на проектни предложения

Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Република България

(Управляващ орган по Програмата)

в сътрудничество със

Министерството за европейска интеграция на Република Сърбия

(Национален партниращ орган по Програмата)

Обявяват на 22.01.2018 г. отварянето на втората Покана за набиране на проектни предложения по Програмата Interreg-ИПП за трансгранично сътрудничество България – Сърбия 2014-2020, съфинансирана от Инструмента за предприсъединителна помощ II на Европейския съюз.

Общата цел на Програмата е да стимулира балансирано и устойчиво развитие на граничния регион между България и Сърбия, интегриран  в европейското пространство посредством интелигентен икономически растеж, адаптация към промените в околната среда и подобряване на културата на обучение.

Общият бюджет на Поканата за набиране на проектни предложения е 12 121 602 евро.

Проектните предложения трябва да отговарят на една от следните приоритетни оси и специфични цели на Програмата:

 • Приоритетна ос 1. Устойчив туризъм:
 • Специфична цел 1.1. Туристическа атрактивност;
 • Специфична цел 1.2. Трансграничен туристически продукт;
 • Специфична цел 1.3. Хора за хора и работа в мрежа.
 • Приоритетна ос 2. Младежи:
 • Специфична цел 2.1. Умения и предприемачество;
 • Специфична цел 2.2. Хора за хора и работа в мрежи.
 • Приоритетна ос 3. Околна среда:
 • Специфична цел 3.1. Съвместно управление на риска;
 • Специфична цел 3.2. Опазване на природата.

Крайната цел на Програмата е да повиши капацитета на местните и регионални власти за разработване и изпълнение на съвместни проекти в допустимия трансграничен регион на Програмата, определен както следва:

 • За България (административно ниво NUTS III) – областите Видин, Монтана, Враца, Софийска, Перник и Кюстендил;
 • За Сърбия (административно ниво, еквивалент на NUTS III) – областите Бор, Зайчар, Топлица, Нишава, Пирот, Ябланица и Пчиня.

Пълният пакет документи за кандидатстване, включващ Насоките за кандидатстване е публикуван на следните интернет страници:

Cрокът за набиране на проектни предложения е 23 април 2018 г., 17:00 ч. местно българско време (EET). Подаването на проектните предложенията ще става изцяло по електронен път чрез електронната система: https://bp.ipacbc-bgrs.eu/beneficiary_reg/registration/add

Информационната кампания за кандидатите ще бъде организирана и проведена на територията на Република България и Република Сърбия в следващите месеци. На интернет страницата на Програмата (www.ipacbc-bgrs.eu) ще бъдат обявени датите и местата на провеждане на информационните събития.

За допълнителна информация можете да се свържете със Съвместния секретариат по Програмата:

 • Основен офис в София:  тел. +359 2 9405 689
 • Изнесен офис в Ниш: тел. +381 18 513 224.


Втора покана за набиране на проектни предложения по Програмата Интеррег – ИПП за трансгранично сътрудничество България-Турция

Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Република България

(Управляващ орган по програмата)

в сътрудничество с

Министерството по въпросите на Европейския съюз на Република Турция

(Национален орган по програмата)

 

Обявяват на 10.01.2018 г. Втора покана за набиране на проектни предложения по Програмата Интеррег – ИПП за трансгранично сътрудничество България-Турция, чиято цел е подобряване на трансграничното сътрудничество между двете държави. Програмата е съфинансирана от Инструмента за предприсъединителна помощ II на Европейския съюз.

Общата цел на Програмата е укрепване капацитета за трансгранично сътрудничество между България и Турция в областта на опазването на природата и устойчивия туризъм, което ще доведе до подобряване на териториалното сближаване в Европа.

Общата сума на Втора покана за набиране на проектни предложения е 15 650 351 евро.

Проектните предложения трябва да отговарят на една от следните приоритетни оси и специфични цели на Програмата:

 • Приоритетна ос 1. Околна среда:
 • Специфична цел 1.1. Предотвратяване и смекчаване на последиците от природните и предизвиканите от човека бедствия в трансграничния район;
 • Специфична цел 1.2. Подобряване на капацитета за опазване на природата, устойчиво използване и управление на общите природни ресурси в трансграничния район чрез съвместни инициативи.
 • Приоритетна ос 2. Устойчив туризъм:
 • Специфична цел 2.1. Повишаване на туристическата привлекателност на трансграничния район чрез по-добро използване на природното, културното и историческото наследство и свързаната с него инфраструктура;
 • Специфична цел 2.2. Повишаване на потенциала за трансграничен туризъм чрез развитие на общи дестинации;
 • Специфична цел 2.3. Увеличаване на работата в мрежа за развитие на устойчив туризъм чрез инициативи за трансгранично сътрудничество.

Крайната цел на Програмата е да повиши капацитета на местните и регионални власти в разработването и изпълнението на съвместни проекти в допустимия трансграничен регион, определен по Програмата, както следва:

 • За България (административно ниво NUTS III) – областите Бургас, Ямбол и Хасково;
 • За Турция (административно ниво, еквивалент на NUTS III) – провинциите Одрин и Къркларели.

Пълният пакет документи за кандидатстване, включващ Насоките за кандидатстване е публикуван на следните интернет страници:

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 17:00 часа българско време на 11 април 2018 г. Подаването на проектните предложенията ще става изцяло по електронен път чрез електронна система.

Информационната кампания за кандидатите ще бъде организирана и проведена на територията на Република България и Република Турция в следващите месеци. На Интернет страницата на Програмата (www.ipacbc-bgtr.eu) ще бъдат обявени датите и местата на провеждане на информационните събития.

За допълнителна информация можете да се свържете със Съвместния секретариат по Програмата, както следва:

Основен офис в Хасково: тел. +359 38 663 888;

Клон в Одрин: тел. + 90 284 214 9909.


На вниманието на заинтересованите страни по процедура „Транснационални партньорства“, с предстоящо обявяване през м. февруари 2018 г.

През м. февруари 2018 г., в рамките на координирана покана на ниво ЕС, предстои обявяването от УО на ОПРЧР на нов прием на проектни предложения по процедура „Транснационални партньорства“. Операцията ще цели да допринесе за трансфера и въвеждането на социални иновации, добри практики, партньорски подходи към намиране на решения за общи проблеми, изграждане на специфични умения за партньорство и др., в сферите на пазара на труда, социалното включване, здравеопазването, равните възможности и не-дискриминацията, условията на труд и изграждането на административния капацитет в тях.

В периода януари-февруари 2018 г., освен България, още девет държави обявяват покани за транснационални проекти в общата рамка, а именно Белгия, Хърватия, Финландия, Гърция, Ирландия, Италия, Полша, Швеция и Португалия.

В тази връзка, Европейската асоциация за информация за местното развитие (AEIDL), съвместно с Полското министерство на икономическото развитие, организират Форум за търсене на партньори по изпълнението на проекти за транснационално сътрудничество. Форумът ще се проведе в края на м. март 2018 г. в гр. Варшава, като част от темите, които ще бъдат разглеждани са заетост, заетост на младите хора, социално включване, социална икономика и др.

Подробности за начина на участие във форума можете да намерите приложената покана.

Go Transnational EN

СВАЛИ ФАЙЛА

Go Transnational BG

СВАЛИ ФАЙЛА

Организации, търсещи партньор за реализиране на транснационален проект  можете да откриете на GO transnational!

“Евро Проконсулт Русе” ЕООД кани всички потенциални бенефициенти , които имат интерес към тази мярка да ни потърсят в офиса ни в гр. Русе, пл. „Свобода“ №7, Търговски комплекс „Дунав“, партер, офис 15, или да се свържат с нас на тел. 082/82 67 57, e-mail: office@evroproconsult.com


НА ВНИМАНИЕТО НА МИГ С ОДОБРЕНИ СТРАТЕГИИ ЗА ВОМР

Във връзка с прието изменение на Закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове от 24 Октомври 2017г. и от 3 Януари 2018г., промяна в Закона за държавните помощи от 24 Октомври 2017г., както и промени, свързани с опростяване на процедурите, УО на ОП РЧР публикува ИЗМЕНЕНИ Указания за прием и изпълнение на проекти, подавани по стратегиите за ВОМР. Януари 2018 г.


СПИСЪК НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, ПРЕДЛОЖЕНИ ЗА ОТХВЪРЛЯНЕ НА ЕТАП „ОЦЕНКА НА АДМИНИСТРАТИВНОТО СЪОТВЕТСТВИЕ И ДОПУСТИМОСТТА“ ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ BG05M9OP001-2.009„ОТКРИЙ МЕ“

Във връзка с приключване на етап „Оценка на административното съответствие и допустимостта“ по процедура чрез подбор на проекти BG05M9OP001-2.009 „Открий ме” и на основание чл. 34, ал. 1 от Закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ), е изготвен списък на проектните предложения, които не отговарят на критериите за административно съответствие и допустимост и не се допускат до техническа и финансова оценка.

Списъкът с предложените за отхвърляне на този етап на оценка проектни предложения, с посочени основания за това, може да видите тук.

Всеки от кандидатите, включен в списъка ще бъде уведомен по реда на чл. 61 от Административнопроцесуалния кодекс, чрез профила си в ИСУН 2020.

Съгласно чл. 34, ал. 3 от ЗУСЕСИФ, всеки кандидат може писмено да възрази срещу предложението за отхвърляне пред ръководителя на управляващия орган в едноседмичен срок от съобщаването.

За дата на съобщаване се счита датата на изпращане на уведомлението, отбелязана в ИСУН 2020.

Възражението се подава на хартия, подписано от поне едно от представляващите кандидата лица или упълномощено лице на следния адрес:

До        Ръководителя на УО на ОП РЧР
             

             ГД „Европейски фондове, международни програми и проекти“
             

             Министерство на труда и социалната политика
             

             гр. София 1051, ул. „Триадица“ № 2, ет. 4

Относно: Възражение срещу отхвърляне на проект № /посочва се рег. номер на проекта/

В случай, че кандидата се представлява заедно от няколко лица, възражението се подписва от всички представляващи. В случай на упълномощаване, към възражението следва да представите нотариално заверено пълномощно.

Няма да бъдат разглеждани възражения, които са подадени извън регламентирания срок или от лица, различни от представляващите кандидата или упълномощени лица.

За дата на подаване на възражението се счита датата на пощенското клеймо.


СЪОБЩЕНИЕ

 

За проведена на кръгла маса по проект BG05M9OP001-2.005-0136 “Активизиране пазара на труда и предоставяне на иновативни социални услуги в община Главиница“

            На 10 ноември 2017 г. от 11 часа в залата на Общински съвет Главиница се проведе кръгла маса по проект BG05M9OP001-2.005-0136 “Активизиране пазара на труда и предоставяне на иновативни социални услуги в община Главиница“, финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси“, процедура „Активно включване“. Събитието е част от дейност 1 на проекта – Проучване на пазара на труда в община Главиница и възможностите за реализация на хората с увреждания и техните близки по Компонент 1.

            На събитието бяха поканени представители на местния бизнес, Дирекция „Социално подпомагане“, Дирекция „Бюро по труда“, служители на общинска и областна администрация, НПО сектор, образователни институции и други заинтересовани страни.

            Беше представен доклад от проучване на пазара на труда в общината, изготвен в рамките на дейността. Проведе се широка дискусия относно състоянието на бизнес средата в община Главиница и възможностите за реализация и осигуряване на заетост на хората с увреждания. На събитието бяха обсъдени и проблемите на целевата група, различните видове дискриминация и мерките, които отговорните институции и бизнеса могат да предприемат за подобряване на техния статут на трудовия пазар

IMG_0156


ПРОЦЕДУРА “НАСЪРЧАВАНЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО ПО ОП “ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТ

„Евро Проконсулт Русе“ ЕООД има удоволствието да Ви съобщи , че предстои откриване на процедура „Насърчаване на предприемачеството“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентноспособност“, с фокус специално върху стартиращи фирми и предприятия регистрирани след 31.12.2016 година. Целта на процедурата е създаване и развитие на нови предприятия в приоритетни сектори на Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия 2014-2020 г. и специфични сфери, свързани с преодоляването на европейски и регионални предизвикателства. За повече информация кликнете тук или посетете сайта на ОПИК .


ОДОБРЕНИ СА НОВИ 25 МЕСТНИ ИНИЦИАТИВНИ ГРУПИ ПО ПОДМЯРКА 19.2 ОТ ПРСР 2014-2020

Управляващият орган на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. приключи с оценката на стратегиите за Водено от общностите местно развитие, подадени в рамките на втората процедура за прием на стратегии по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 ВОМР.

В съответствие с изискванията Постановление № 161 на Министерския съвет проверката за административно съответствие и допустимост и техническа оценка на постъпилите заявления за одобрение се извърши от Комитет за подбор, в който взеха участие представители на всички управляващи органи, осигурили финансиране по процедурата.
На основание ПМС № 161 са одобрени 25 броя заявления, класирани в низходящ ред до размера на наличния бюджет съгласно Насоките за определяне на условията за кандидатстване и условията за изпълнение на одобрените стратегии за Водено от общностите местно развитие, утвърдени със заповед на Ръководителя на Управляващия орган на ПРСР № РД 09-491/23.06.2017 г., изм. със заповед № РД 09-987/28.12.2017 г.
Останалите 26 заявления, които са преминали етапа на административно съответствие, допустимост и техническа оценка, са включени в списък с резервни заявления, за които не е наличен бюджет.

УПРАВЛЯВАЩИЯТ ОРГАН ПУБЛИКУВА СПИСЪК НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, ПРЕДЛОЖЕНИ ЗА ОТХВЪРЛЯНЕ НА ЕТАП “ОЦЕНКА НА АДМИНИСТРАТИВНО СЪОТВЕТСТВИЕ И ДОПУСТИМОСТ” ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БФП BG05M9OP001-2.010 “РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО”

Във връзка с приключване на етапа по оценка на Административно съответствие и допустимост (АСД) по процедура чрез подбор на проекти BG05M9OP001-2.010 „Развитие на социалното предприемачество” и на основание чл. 34, ал. 1 от Закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ), е изготвен списък на проектните предложения, които не отговарят на критериите за АСД и не се допускат до техническа и финансова оценка.

Списъкът с предложените за отхвърляне на този етап на оценка проектни предложения, с посочени основания за това, може да видите тук.

Всеки от кандидатите, включен в Списъка ще бъде уведомен по реда на чл. 61 от Административнопроцесуалния кодекс, чрез профила си в ИСУН 2020.

Съгласно чл. 34, ал. 3 от ЗУСЕСИФ, всеки кандидат може писмено да възрази срещу предложението за отхвърляне пред ръководителя на УО в едноседмичен срок от съобщаването.

За дата на съобщаване се счита датата на изпращане на уведомлението, отбелязана в ИСУН 2020.

Възражението се подава на хартия, подписано от поне едно от представляващите кандидата лица или упълномощено лице на следния адрес:

До        Ръководителя на УО на ОП РЧР
             

             ГД „Европейски фондове, международни програми и проекти“
             

             Министерство на труда и социалната политика
             

             гр. София 1051, ул. „Триадица“ № 2, ет. 4

Относно: Възражение срещу отхвърляне на проект № /посочва се рег. номер на проекта/

В случая на упълномощаване, към възражението следва да представите нотариално заверено пълномощно.

Няма да бъдат разглеждани възражения, които са подадени извън регламентирания срок или от лица, различни от представляващите кандидата или упълномощени лица.

За дата на подаване на възражението се счита датата на пощенското клеймо.


СЪОБЩЕНИЕ

На 15 януари 2018 г. от 10:30 часа в Заседателната зала на Община Кубрат се проведе кръгла маса по проект BG05M9OP001-2.005-0061 “Социално включване и достъп до заетост в община Кубрат“, финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси“, процедура „Активно включване“. Събитието е част от дейност 3 на проекта – Предоставяне на посреднически услуги на пазара на труда и др. подкрепящи услуги по Компонент 1 – част 2 – вторично проучване на пазара на труда.

            На събитието бяха поканени представители на местния бизнес, Дирекция „Социално подпомагане“, Дирекция „Бюро по труда“, служители на общинска и областна администрация, НПО сектор, Комисия за защита от дискриминация, образователни институции и други заинтересовани страни.

            Беше представен доклад от проучване на пазара на труда в общината, изготвен в рамките на дейност 2 – Предоставяне на посреднически услуги на пазара на труда и др. подкрепящи услуги по Компонент 1 – част 1 – Първично проучване на пазара на труда. Проведе се широка дискусия относно състоянието на бизнес средата в община Кубрат и възможностите за реализация и осигуряване на заетост на хората с увреждания. На събитието бяха обсъдени и проблемите на целевата група, различните видове дискриминация и мерките, които отговорните институции и бизнеса могат да предприемат за подобряване на техния статут на трудовия пазар.


КЛАСИРАНЕ НА ОДОБРЕНИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПРОЕКТИ ПО ПРОЦЕДУРА BG05M9OP001-4.001 „ТРАНСНАЦИОНАЛНИ И ДУНАВСКИ ПАРТНЬОРСТВА  ЗА ЗАЕТОСТ И РАСТЕЖ“

Излезе списък с одобрените проектни  предложения за финансиране по Компонент 1 на процедура № BG05M9OP001-4.001 „Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж“, ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г.

С радост заявяваме, че чрез предоставяне на висококачествени консултантски услуги „Евро Проконсулт Русе“ ЕООД спечели финансиране за следните два проекта:

 • № BG05M9OP001-4.001-0002 „Иновативни подходи за предприемачество и стартиране на самостоятелна заетост в община Борово“, високо оценен с 90,50 точки.
 • № BG05M9OP001-4.001-0089 „Гласът на децата“, оценен с 86 точки;

Проектите ще се изпълняват с чуждестранен партньор от  Италия и включват поредица от дейности, които ще спомогнат за транснационалното сътрудничество за обмяна на опит, добри практики и трансфериране на социални иновации.

Екипът на „Евро Проконсулт Русе“ ЕООД желае успех на бенефициентите в изпълнението на проектите.


СЪОБЩЕНИЕ

            На 10 ноември 2017 г. от 11 часа в залата на Общински съвет Главиница се проведе кръгла маса по проект BG05M9OP001-2.005-0136 “Активизиране пазара на труда и предоставяне на иновативни социални услуги в община Главиница“, финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси“, процедура „Активно включване“. Събитието е част от дейност 1 на проекта – Проучване на пазара на труда в община Главиница и възможностите за реализация на хората с увреждания и техните близки по Компонент 1.

            На събитието бяха поканени представители на местния бизнес, Дирекция „Социално подпомагане“, Дирекция „Бюро по труда“, служители на общинска и областна администрация, НПО сектор, образователни институции и други заинтересовани страни.

            Беше представен доклад от проучване на пазара на труда в общината, изготвен в рамките на дейността. Проведе се широка дискусия относно състоянието на бизнес средата в община Главиница и възможностите за реализация и осигуряване на заетост на хората с увреждания. На събитието бяха обсъдени и проблемите на целевата група, различните видове дискриминация и мерките, които отговорните институции и бизнеса могат да предприемат за подобряване на техния статут на трудовия пазар.


ПРЕДСТОИ ОТКРИВАНЕ НА МЯРКА 6.1. СТАРТОВА ПОМОЩ ЗА МЛАДИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ

Предстои откриване на мярка 6.1. „Стартова помощ за млади земеделски производители“ по Програма „Развитие на селските райони“ 2014-2020г.

Помощта по тази мярка ще се предоставя на млади земеделски производители на възраст до 40 години към момента на подаване на заявлението, които притежават съответни професионални умения и компетенции. Младият земеделски производител се счита за такъв, когато установява за пръв път земеделско стопанство в качеството си на ръководител на стопанството.

Допустими са следните разходи:

 • Закупуване на движими дълготрайни материални активи ( машини, съоръжения, оборудване или специализирани транспортни средства);
 • Закупуване, строителство, модернизиране на недвижими дълготрайни материални активи;
 • Закупуване на селскостопански животни;
 • Закупуване на земя за земеделска дейности;
 • Създаване и/или презасаждане, и/или възстановяване на трайни насаждения, десертни лоза, медоносни дървесни видове за производство на мед и бързорастящи храсти и дървесни видове за производство на биоенергия.

Бюджетът по тази мярка е на стойност: 41 500 000 евро.

Заинтересованите бенефициенти могат да подадат своите проектни предложения от месец Ноември до месец Декември 2017 г.


ПРЕДСТОИ ОТКРИВАНЕ НА МЯРКА 6.4. ИНВЕСТИЦИОННА ПОДКРЕПА ЗА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ ПО ПРОГРАМА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Предстои отваряне на мярка 6.4. „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ по Програма „Развитие на селските райони“2014-2020.

Мярката предоставя подпомагане за инвестиции в неземеделски дейности, които са насочени към:
•  Местно занаятчийство;

 • Производствени дейности;
 • Предоставяне на услуги за всички икономически сектори и населението
 • Развитие на селски туризъм.

Финансовата помощ не може да надвишава 75% от общите допустими разходи и е до 200 000 евро.
Минимална стойност на допустимите разходи – 10 000 евро.
Максимална стойност на допустимите разходите по проекта – 600 000 евро.

Земеделски производители или микропредприятия, регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон,Закона за кооперациите или Закона за вероизповеданията, както и физически лица, регистрирани по Закона за занаятите, които имат постоянен адрес за физически лица на територията на селски район, за които мярката представлява интерес, могат да подадат своите проектни предложение до април-юни 2018г.


ОДОБРЕНИ КОНЦЕПЦИИ ЗА 2 ОБЩИНИ – КУБРАТ И БОРОВО, ПО ИНТЕГРИРАНА ПРОЦЕДУРА, ФИНАНСИРАНА ПО ОП “РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ 2014-2020” И ОП “НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ 2014-2020”

Излязоха резултатите за одобрените концепции, по интегрирана процедура, финансирана по ОП „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“ и ОП „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020“, сред които са 2-те разработени концепции от Евро Проконсулт Русе ЕООД  – на общините Кубрат и Борово.

Благодарение на нашите висококачествени консултантски услуги и професионализъм двете концепции са оценени най-високо със 71 точки.

Основните цели на концепциите са подобряване качеството на живот на жителите от двете общини; създаване на условия за интегриране на малцинствата; разширяване възможностите на местната администрация да привлича и оползотворява ресурси по програми на Европейския Съюз с насоченост към социализиране, приобщаване, включване на малцинствени общности във всички сфери на обществения живот; създаване на благоприятни условия за активно участие на представителите на етническите малцинства в обществените, икономическите и социални процеси на територията на общината; равнопоставеност на всички български граждани независимо от пол, раса, религия, верска и етническа принадлежност и провеждане на общинска образователна и здравна политика, ориентирана към етническите малцинства.

Информираме ви, че предстои втори прием на интегрирани концепции и в тази връзка екипът на Евро Проконсулт Русе ЕООД поканва всички заинтересовани общини, които не са кандидатствали по първи прием или не са сред одобрените, да се възползват от възможностите за кандидатстване и нашето съдействие при подготовката на концепциите.


СПЕЧЕЛЕНО ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТ “ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД ВЪВ ФИРМА “АРЕВ ПРЕМИЕР ООД” ПО ОП “РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ 2014-2020”

На 20 май 2017 година в МТСП се подписа договор за финансиране на проект „Здравословни и безопасни условия на труд във фирма “Арев Премиер” ООД “, финансиран по ОП “Развитие на човешките ресурси 2014-2020″, процедура BG05M9OP001-1.008 „ДОБРИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД “.

Бенефициент по проекта е нашият клиент фирма Арев Премиер ООД, град Русе, оценен с 91 от максимално 100 точки.

Общата цел на проекта е подобряване на работната среда и качеството на заетостта в предприятието..

Стойност на проекта: 229 883 лв.

Пожелаваме успех в изпълнението!

 


СПЕЧЕЛЕНО ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТ “ОТНОВО АКТИВНИ” ПО ОП “РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ 2014-2020”

На 19 април 2017 година в Министерството на труда и социалната политика се подписа договор за  финансиране на проект „Отново активни“, финансиран по ОП “Развитие на човешките ресурси 2014-2020″, процедура BG05M9OP001-2.005 „Активно включване“.

Бенефициент на проекта е Община Сливо поле. В качеството си на партньор “Евро Проkонсулт Русе” ЕООД ще изпълни дейности по проекта като: подкрепа за намиране на работа и подобряване достъпа до заетост на хора с увреждания чрез създаване на иновативни социални услуги и предоставяне на посреднически услуги на пазара на труда, обучение за повишаване на професионална квалификация или придобиване на нова, , работа с работодатели за преодоляване на дискриминационни нагласи на представители на уязвими групи на пазара на труда.

Общата цел на проекта е насърчаване на социалното включване, повишаване на мотивацията за самостоятелен начин на живот и подобряване достъпа до заетост на хора с увреждания в Община Сливо поле.

Oбща стойност на проекта: 388 580,70 лв.


СПЕЧЕЛЕНО ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТ “СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ И ДОСТЪП ДО ЗАЕТОСТ В ОБЩИНА КУБРАТ” ПО ОП “РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ 2014-2020”

На 7 април 2017 година в Министерството на труда и социалната политика се подписа договор за финансиране на проект „Социално включване и достъп до заетост в Община Кубрат“, финансиран по ОП “Развитие на човешките ресурси 2014-2020″, процедура BG05M9OP001-2.005 „Активно включване“.

Бенефициент на проекта е Община Кубрат. В качеството си на партньор по проекта “Евро ПроКонсулт Русе” ЕООД  ще изпълни следните дейности: подкрепа за намиране на работа и подобряване достъпа до заетост на хората с увреждания  чрез предоставяне на посреднически услуги на пазара на труда, работа с работодатели за преодоляване на дискриминационни нагласи на представители на уязвими групи на пазара на труда и други.

Общата цел на проекта е насърчаване на социалното включване, повишаване на мотивацията за самостоятелен начин на живот и подобряване достъпа до заетост на хората с увреждания  и техните близки в Община Кубрат.

Обща стойност на проекта: 390 791 лв.


ОДОБРЕН ОЦЕНИТЕЛЕН ДОКЛАД ПО ПРОЦЕДУРА BG05M9OP001-2.005 „АКТИВНО ВКЛЮЧВАНЕ”

Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ публикува Решение № РД05-22/01.03.2017 г. за одобряване на доклада на оценителната комисия за извършена оценка и класиране на проектните предложения по процедура чрез подбор на проекти BG05M9OP001-2.005 „АКТИВНО ВКЛЮЧВАНЕ”.

Всички кандидати ще бъдат уведомени писмено за резултатите от оценката по електронна поща на e-mail, чрез който са се регистрирали в ИСУН 2020. В съответствие с чл. 36, ал. 2 от Закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ) кандидатите, чийто проектни предложения са одобрени за финансиране, следва да представят доказателства, че отговарят на изискванията за бенефициент в срок от 10 дни от уведомяването.

След приключване на договарянето с титулярите от списъка и при остатъчен финансов ресурс (чл. 37, ал. 2 от ЗУСЕСИФ) може да бъдат поканени да представят доказателства, че отговарят на изискванията за бенефициент и кандидатите, чийто проектни предложения са включени в списъка с резерви по реда на тяхното класиране.


Одобрени са концепциите на 52 общини за изпълнение на интегрирани мерки за приобщаване на уязвими групи с финансиране по ОП „Развитие на човешките ресурси“ и ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“

Приключи работата на междуведомствената група за извършване на оценка и подбор на концепции на общини, на територията на които се изпълняват мерки за приобщаване на уязвими групи по интегрирана процедура, финансирана по ОП „Развитие на човешките ресурси“ и ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“. Списък на одобрените концепции на 52 общини, които ще бъдат предложени за конкретни бенефициенти по двете програми и ще подготвят интегрирани проектни предложения за приобщаване на уязвими групи, може да откриете тук.

Междуведомствената група разгледа общо 78 концепции. Общото заключение от оценката е, че кандидатствалите общини не са формирали цялостна визия за развитие с акцент върху интеграцията на уязвимите групи. Не личи задълбочено вглеждане в проблемите на ромската общност, в необходимите решения, адекватните партньорства и възможните ефекти. Качеството на концепциите налага заключението, че общините, особено по-малките, все още не са добре подготвени да изпълняват интеграционни политики и не разполагат с необходимия ресурс и административен капацитет. За реализацията на планирания интегриран подход за използване на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове 2014-2020 г. са необходими допълнителни усилия за установяване на адекватни партньорства и успешно съчетаване на интеграционните мерки за работа с едни и същи хора, семейства или общности едновременно за трудова заетост, справяне със здравословни проблеми, осигуряване на социално подпомагане, достъп до образование и ползване на необходими услуги.

Общините отпаднали от класирането, поради неизпълнение на задължителните условия, са 26. Разяснения и препоръки ще им бъдат предоставени в индивидуална кореспонденция.

header-003

С Ъ О Б Щ Е Н И Я

header-003

ЕВРО ПРОКОНСУЛТ РУСЕ“ ЕООД е консултантска компания, специализирана в подготовката и управлението на проекти по европейски и други донорски програми чрез коректност и стремеж към постигане на качествени резултати. Във връзка с процедура BG05M9OP001-1.008 „Добри и безопасни условия на труд“ по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 имаме удоволствието да Ви предложим нашите услуги за управление на спечелените от Вас проекти. Нашите услуги включват:

 • Подаване на документи за авансово плащане;
 • Осъществяване на комуникация с Управляващия орган на ОП „Развитие на човешките ресурси;
 • Изготвяне и подготовка на план – график по Закона за управление на средствата от европейските инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ);
 • Разглеждане, обсъждане и подготовка на процедури за обявление в ИСУН 2020 и оценка на получените оферти;
 • Разработване и подаване на междинни и крайни технически и финансови отчети по проекта;
 • Подаване на искания за верифициране на разходи по проекта.

В случай, че нашите услуги представляват интерес за Вас, оставаме на разположение за допълнителни разговори и срещи.


Допълнителен списък на проектните предложения, предложени за отхвърляне на етап „Оценка на административно съответствие и допустимост“ по процедура за предоставяне на БФП BG05M9OP001-1.008 „Добри и безопасни условия на труд“

На основание чл. 34, ал. 1 от Закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ) е изготвен настоящият допълнителен списък на проектните предложения, които не отговарят на критериите за АСД и не се допускат до техническа и финансова оценка.

Всеки от кандидатите, включен в допълнителния списък ще бъде уведомен по реда на чл. 61 от Административнопроцесуалния кодекс, чрез профила си в ИСУН 2020.

Съгласно чл. 34, ал. 3 от ЗУСЕСИФ/22.12.2015 г., всеки кандидат може писмено да възрази срещу предложението за отхвърляне пред ръководителя на УО в едноседмичен срок от съобщаването.

За дата на съобщаване се счита датата на изпращане на уведомлението, отбелязана в ИСУН 2020.

Възражението се подава на хартия, подписано от поне едно от представляващите кандидата лица или упълномощено лице на следния адрес:

До        Ръководителя на УО на ОП РЧР
              ГД „Европейски фондове, международни програми и проекти“
              Министерство на труда и социалната политика
              гр. София 1051, ул. Триадица 2, ет. 4

Относно: Възражение срещу отхвърляне на проект № /посочва се рег. номер на проекта/

В случая на упълномощаване, към възражението следва да представите нотариално заверено пълномощно.

Няма да бъдат разглеждани възражения, които са подадени извън регламентирания срок или от лица, различни от представляващите кандидата или упълномощени лица.

За дата на подаване на възражението се счита датата на пощенското клеймо.


От 27.02.2017г. започва приемът на проекти по мярка 2.2 „Продуктивни инвестиции в аквакултурите“ от Програмата за морско дело и рибарство. Процедурата е насочена към изграждане на нови или модернизация на съществуващи аквакултурни стопанства. Сред допустимите дейности са производството на зарибителен материал, увеличаване на асортимента от производството, подобряване на производствените характеристики на водоема, закупуване на оборудване за предпазване на стопанствата от диви хищници, намаляване на използваното количество вода и химикали, увеличаване на енергийната ефективност и диверсификация на доходите чрез развиване на допълнителни дейности, включително риболовен туризъм. Ще се насърчава и въвеждането на затворени рециркулационни системи, в които се свежда до минимум потреблението на вода.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 16.9 млн. лв., като кандидатите могат да получат финансиране до 50 на сто от признатите им разходи по проекта.

Кандидатстването става изцяло електронно чрез ИСУН. Крайният срок за изпращане на проектните предложения е 25 май 2017 г.


Съобщение: Заповядайте в новия офис на фирмата в гр. Русе, Площад „Свобода“ 7, Търговски център „Дунав“, офис 15, където ще получите безплатна консултация по въпросите, които ви интересуват.

header-003

С Ъ Б И Т И Я

header-003

Програма  Interreg V-A Румъния – България

Предстои да бъде обявена трета покана за набиране на проектни предложения по програма  Interreg V-A Румъния – България.

Програмата е насочена към създаване на партньорство в трансграничната зона на двете страни  като съвместните дейности са насочени за преодоляване на физически и социално-културните бариери  и достигане на дългосрочен устойчив растеж.

Приоритетните  оси са:

 • Приоритетна ос 1: Добре свързани региони

– Специфична цел 1.1: Подобряване на планирането, разработването и координирането на трансгранични транспортни системи за по-добри връзки с транспортната мрежа TEN-T

– Специфична цел 1.2: Увеличение на безопасността на транспорта по водните пътища и маршрути на морския транспорт

 • Приоритетна ос 2: Зелен регион

– Специфична цел 2.1: Подобряване на устойчиво използване на природното наследство и ресурси и културното наследство

– Специфична цел 2.2: Повишаване на устойчиво управление на екосистемите от трансграничния регион

 • Приоритетна ос 3: Безопасен регион

– Специфична цел 3.1: Подобряване на съвместното управление на риска в трансграничния регион

 • Приоритетна ос 4: Квалифицирана и приобщена област

– Специфична цел 4.1 Насърчаване интегрирането на трансграничния регион по отношение на заетостта и трудовата мобилност

 • Приоритетна ос 5: Ефективен регион

– Специфична цел 5.1: Увеличаване капацитета на сътрудничеството и ефективността на публичните институции в контекста на трансграничното сътрудничество

Кандидатстването ще бъде в две стъпки: представяне на концепция за проект, която ще бъде оценена съгласно критериите на програмата и само одобрените концепции ще преминат към подаване на проектно предложение чрез попълване на електронен формуляр.

Концепцията на проекта трябва да съдържа:

  • резюме,
  • описание на партньорството,
  • дейностите да са адекватни за програмата и да имат трансграничен елемент,
 • очаквани резултати.


CBCRO-BG-BG2

header-003

Информационен семинар
“Възможности за кандидатстване с проекти по мярка 4.1.

На 16.09.2016 г. в град Кубрат се състоя информационен семинар на тема: „Възможности за кандидатстване с проекти по мярка 4.1.“ 
Събитието се организира от “Евро ПроКонсулт Русе” ЕООД  и се състоя в ритуалната зала на читалище ‚,Св.Св. Кирил и Методий‘‘- гр.Кубрат.

На срещата бяха представени актуалните възможносите за кандидатстване по мярка 4.1.”Инвестиции в земеделски стопанства” от ПРСР 2014-2020

На събитието присъстваха земеделски производители  от приоритетните производствени сектори, а именно: зеленчукопроизводители, тютюнопроизводители, овощари, млекопроизводители, птицепроизводители.

Повече информация за възможностите за кандидатстване можете да откриете ТУК 

header-003

Информационен семинар по “Хоризон 2020”

На 18.05.2016 г. се състоя информационен семинар „Възможности за кандидатстване с проекти по програма ХОРИЗОНТ 2020“.
Събитието се организира от “Евро ПроКонсулт Русе” ЕООД, Областният информационен център – Русе и фондация „Аделе“, Италия.

На срещата бяха дадени съвети за възможностите, които оперативните програми и ПРСР предоставят на бизнеса, НПО и общините.

Гост лектор на събитието беше г-н Алесандро Амели, с основна област на експертиза  разработване на проекти финансирани по програма „ХОРИЗОНТ 2020“.
Г-н Амели е работил като главен консултант  за един от най-престижните бизнес инкубатори в Болоня, Италия в областта на “Fund rising” за стартиращи компании  и в областта на трансфера на знания и иновационно посредничество.

Към настоящият момент той е част от екипа на Фондация “Аделе” и главен консултант по програма “ХОРИЗОНТ 2020” на “Евро ПроКонсулт Русе” ЕООД.


Кратка презентация от събитието можете да откриете ТУК