Контакти

Гр. Русе, ПК 7000

Пл. Свобода 7,
Търговски център “Дунав”, офис 15

Тел. 082/82 67 57,
моб. 0886 25 37 25

e-mail:
zornitsa.bogdanova@evroproconsult.com office@evroproconsult.com
_________________________________
_________________________________
Ruse 7000, Bulgaria
Svoboda sq., "Dunav" Trade Centre
Ground floor, Office 15
Tel. +35982/82 67 57
Mob. +359886253725

June 2024
M T W T F S S
« Apr    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Контакти

Къде да ни откриете?

Гр. Русе, ПК 7000

Пл. Свобода 7, Търговски център “Дунав”, офис 15

Тел. 082/82 67 57, моб. 0886 25 37 25

e-mail: zornitsa.bogdanova@evroproconsult.com и office@evroproconsult.com

 

 

GDPR ПОЛИТИКА

„Евро Проконсулт Русе“ ЕООД е дружество, регистрирано като агенция за подбор на персонал по реда на чл. 5, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на посредническа дейност по наемане на работа с удостоверение за регистрация №2038/10.05.2016 г., издадено от Министерството на труда и социалната политика.

Нашата мисия е да свързваме бизнеса и кандидатите за работа за предоставяне на най-добрите възможности и за срещане на интересите на нашите клиенти.

За осъществяване на целите на нашата основна дейност – подбор и кариерно консултиране, както и за да изпълним нашето законово задължение към Агенцията по заетостта за администриране и контрол на дейностите по посредничество за наемане на работа, ние събираме, съхраняваме и обработваме лични данни на кандидатите като осигуряваме:

 • Използване на личните ви данни само за целите на подбора и кариерното консултиране;
 • Запазване на личните Ви данни – тяхната поверителност, актуалност и наличност чрез технически решения, организационни мерки и процедури за вътрешен контрол;
 • Прозрачни процедури за управление на Вашите лични данни, за да може лесно и ефективно да упражнявате правата си, предоставени от GDPR регламента;
 • Персонален асистент за кариерно консултиране, който да Ви предостави най-подходящите предложения за работа, съвети във връзка с предоставянето пред работодателите, както и пълно съдействие за управление на Вашите лични данни.

Нашият ангажимент е да осигурим професионални услуги и пълно съдействие за Вашата професионална реализация, както и сигурността на личните Ви данни в пълно съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент за защита на данните) – по нататък само GDPR Регламент.

ПОЛИТИКА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И ОСИГУРЯВАНЕ НА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Ние, „Евро Проконсулт Русе“ ЕООД, събираме и обработваме лични данни законосъобразно, добросъвестно и по прозрачен начин при спазване на принципа за лична неприкосновеност и ненамеса в личния живот на гражданите. Нашата политика за поверителност на личните данни ни обвързва с ангажимента да обработваме личните Ви данни само когато:

 1. На основание договорни отношения – това основание възниква, когато се свържем с Вас във връзка с одобрената Ви по документи кандидатура по наша обява за подбор, за която сте кандидатствали. За да можем да Ви съдействаме пред този и други работодатели, е необходимо да сключим с Вас договор за посредническа дейност по наемане на работа, което е наше законово задължение към Агенцията по заетостта (АЗ), във връзка с лиценза ни за извършване на посредническа дейност по наемане на работа. Този договор ние регистрираме на информационната платформа на АЗ и съхраняваме заедно с автобиографията Ви 5 години, съгласно нормативно определените изисквания (за повече информация вижте чл.41, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на посредническа дейност по наемане на работа).

Номерът а договора е и номерът на Вашето кандидатско досие, чрез което Вие можете да осъществявате всички предвидени GDPR легитимни действия.

 1. На основание легитимен интерес – това основание възниква, когато подадете автобиография по наша обява, но документално не отговарят изцяло на определените изисквания. Тогава Вашата автобиографията влиза в нашата база данни за срок от 3 години, за да можем да Ви предложим подходящи за Вас позиции.

Вашият имейл става идентификация на личното Ви кандидатско досие, чрез което Вие можете да осъществявате всички предвидени в GDPR легитимни действия.

Когато се свържем с Вас, във връзка с подходящи за Вашия профил и предпочитани предложения за работа, Вие ще бъдете обработен по реда на т.1.;

 1. На основание изрично дадено съгласие – това основание възниква за всички кандидати, които са вече в нашата база данни, на основание т.1 и т. 2, след изтичането на декларирания по-горе срок за обработка. Това основание е валидно и за кандидатите, които са постъпили в базата ни данни преди 25.05.2018 г. Ние ще се свържем с Вас, за да получим Вашето изрично съгласие или отказ, за бъдещо обработване на личните Ви данни за целите на подбора и кариерното консултиране.

Ако получим Вашето съгласие, Вашият имейл става идентификация на кандидатското Ви досие чрез който Вие можете да осъществявате всички предвидени в GDPR легитимни действия.

Настоящата Политика за управление и поверителност за личните данни, съответства изцяло с изискванията на Общия регламент за защита на данните – Регламент (ЕС) 2016/679 относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент за защита на данните), Директива 2002/58/ЕО относно обработката на лични данни и защита на личните данни, Закона за електронните съобщения и Наредбата за условията и реда за извършването на посредническа дейност по наемане на работа и се прилагат за:

 • Лицата, които кандидатстват за работа при нас;
 • Кандидатите, които осигуряваме или на които предоставяме назначени при някой от клиентите ни;
 • Потребителите на уеб сайта : https://evroproconsult.com, както и тези кандидатствали за работа през платформите на нашите партньори: https://jobs.bg

Настоящата политика описва видовете лични данни, които събираме, целта и начина, по който ги използваме, и лицата, с които ги споделяме, както и наличните за физически лица права и опции за избор относно използването на данните им. Описваме и мерките, които предприемаме за защита на поверителността на данните, и начина по който можете да се свържете с нас във връзка с нашите практики за поверителност и да упражнявате правата си.

ДАННИ, КОИТО СЪБИРАМЕ

Събираме лични данни за Вас по различни начини, като например от публични информационни платформи за лица търсещи работа (напр.: jobs.bg), канали на социални мрежи (напр. Facebook и Linkedin и др.), чрез събития, по телефон или електронна поща, чрез кандидатури за работа и във връзка с личен подбор и в хода на отношенията ни с клиенти и доставчици. Можем да събираме следните видове лични данни:

 • Данни за контакт (имена, електронен адрес и телефонен номер);
 • Дата на раждане;
 • Пол;
 • Националност и състояние на разрешителни за работа;
 • Друга информация, включена във Вашата автобиография, информация, която предоставяте относно Вашите предпочитания за кариерно развитие, и друга информация относно Вашите квалификация за наемане на работа:
  • Данни за предишни длъжности, работни места и образование;
  • Езикови знания и други свързани с длъжността умения;
 • Информация, предоставена от референции,
 • Информация от проведените интервюта, тестове, присъствена и дистанционна комуникация, проведена в рамките на процедурата за провеждане на подбора;

Ние носим отговорност не само да не използваме личните Ви данни за други цели освен за целта на подбора и кариерното консултиране, но и да не предаваме данните Ви на Работодатели, които не могат докажат съответствие с GDPR. Освен това ние се грижим да управляваме личните Ви данни с прозрачни и достъпни процедури, като технически и процедурно да защитим максимално данните, за да запазим тяхната цялостност, наличност и конфиденциалност.

ПРЕДАВАНЕ НА ДАННИ

Предаваме личните данни, които събираме за Вас единствено на територията на Европейската икономическа зона (ЕИЗ) или Швейцария, като ще спазваме приложимите законови изисквания за осигуряване на подходящата защита при предаването на лични данни на получатели в държави извън територията на ЕИЗ и Швейцария.

 

НАЧИН НА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Поддържаме и прилагаме административни, технически и физически предпазни мерки за информационна сигурност и защита на личните данни, които предоставяте срещу случайно, неправомерно или неупълномощено унищожение, загуба, промяна, достъп, разкриване или използване.

Служителите, имащи достъп до лични данни имат опит в работа с чувствителна информация, са задължени да третират информация като конфиденциална.

В случай на нарушение на сигурността на личните данни, служителите ще уведомят Комисията за защита на личните данни до 72 часа от научаването за пробива по реда на чл. 33 от Регламент (ЕС) 2016/679. При опасност  от висок риск за Вашите права и свободи, Вие също ще бъдете надлежно информирани чрез съобщение на имейла, който сте посочили за връзка за естеството на нарушението и мерки за намаляване на неблагоприятните последици.

ПОДАВАНЕ НА ЖАЛБИ И СИГНАЛИ

Може да подадете ЖАЛБА срещу администратор на лични данни за нарушение на Вашите права или СИГНАЛ за нарушение на ЗЗЛД от страна на администратор на лични данни.

ВАЖНО! За да подадете по електронен път жалба до КЗЛД (чрез сайта или на електронната поща на КЗЛД), жалбата трябва да бъде оформена като електронен документ, подписан с квалифициран електронен подпис (моля, вижте указанията, дадени по-долу). КЗЛД не разглежда жалби, сканирани и подадени чрез сайта или на електронната поща на КЗЛД, които не са подписани с квалифициран електронен подпис.

Вие можете да подадете жалба в Комисията за защита на личните данни по един от следните начини:

 1. Лично, на хартиен носител – в деловодството на КЗЛД на адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 (вижте местоположението на КЗЛД).
 2. С писмо на адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, Комисия за защита на личните данни.
 3. По факс – 029153525.
 4. По електронен път на имейла на КЗЛД (kzld@cpdp.bg). В този случай жалбата Ви трябва да бъде оформена като електронен документ, подписан с квалифициран електронен подпис (не сканирана!).
 5. Чрез сайта на КЗЛД – https://www.cpdp.bg/ – В този случай жалбата Ви трябва да бъде оформена като електронен документ, подписан с квалифициран електронен подпис. Този документ се прикачва по стандартния за това начин в полето „Прикачи документ” чрез натискане на бутона „Browse” и избор на документа. Файлът трябва да е не по-голям от 5 МВ. Задължително е да попълните полетата за връзка – име, адрес, електронен адрес.

Във всеки един от тези случаи жалбата следва да съдържа данни за жалбоподателя – имена, адрес, телефон за връзка, електронен адрес (при наличие); естество на жалбата; друга информация и документи, които считате за относими към жалбата; дата и подпис (за електронните документи – електронен, за хартиените документи – собственоръчен).

 

Зорница Богданова

управител